ท่านต้องการให้ ทต.นางลือ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การพัฒนาด้านการคมนาคม ( 408 )
36.96%
การส่งเสริมด้านสาธารณสุข ( 313 )
28.35%
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ( 339 )
30.71%
การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ ( 14 )
1.27%
การบริการประชาชน ( 14 )
1.27%
การเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางเกษตร ( 16 )
1.45%