หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
 
 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้านดิน น้ำ ป่าไม้และอื่น ๆ อย่างยั่งยืน
 
การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
 
การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
การพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและ มีธรรมาภิบาล
 
การส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรเอกชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ
 
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
 
การสร้างจิตสำนึกให้ภาคธุรกิจเอกชนประกอบธุรกิจ อย่างซื่อสัตย์ ยุติธรรมต่อผู้บริโภค และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
 
การติดตามและประเมินผล