หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่สถาบันเกษตรกร
 
ส่งเสริมการใช้พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่ดี และมีคุณภาพได้มาตรฐาน
 
พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน
 
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
 
ส่งเสริมการผลิตสินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดและการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
 
 
 
 
 
การพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
 
พัฒนาการบริหารจัดการและความพร้อมของผู้ประกอบการและผู้ผลิต
 
การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตของชุมชน
 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ
 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
 
ขยายโอกาสการค้าและการลงทุน
 
การพัฒนาการตลาดและระบบ Logistic
 
 
 
 
 
การพัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและ จิตสาธารณะ
 
การเสริมสร้างสุขภาวะให้คนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกาย และใจ
 
การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง
 
การสงเคราะห์ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ได้รับผลกระทบ และผู้สูงอายุ ให้สามารถพึ่งตนเองได้
 
ส่งเสริมให้สังคมน่าอยู่มีความปลอดภัยและปลอดยาเสพติด