หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ทต.นางลือ [ 27 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท พ.ศ.2560 [ 22 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
คู่มือ กฎหมายควบคุมอาคาร [ 22 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 [ 22 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 [ 22 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ถึงฉบับที่ 8 [ 22 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 [ 22 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 22 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 22 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 22 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
  (1)     2      3