หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พรกฎ.ลดภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างลง 90% มีผลทันทีในวันถัดจากวันที่ออกประกาศ [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการฯ COVID-19 [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
พระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ทต.นางลือ [ 27 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท พ.ศ.2560 [ 22 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
คู่มือ กฎหมายควบคุมอาคาร [ 22 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 22 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
  (1)     2      3