หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/ 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามที่นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 11 กันยายน 2561 ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและเร่งรัดการดำเนินการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้แต่ละกระทรวงส่งเนื้อหาข้อมูลการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้กระทรรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อทำความเข้าใจและนำไปถ่ายทอดหรือเผยแะร่ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติและประชาชนในพื้นที่ที่รับผิชอบให้ถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ส.ค. 2562 เวลา 11.00 น. โดย คุณ ธนกร เที่ยงพุ่ม

ผู้เข้าชม 6 ท่าน