หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม ประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิทยา เพ็งน้อย ประธานสภาเทศบาลตำบลนางลือ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ
มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2562 วัน
                      ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา
                      1.1ญัญติพิจารณาร่างเทศบัญัญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
                      2563  วาระที่ 1 (รับหลักการ)
                      1.2 ญัญติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 14.36 น. โดย คุณ ธนกร เที่ยงพุ่ม

ผู้เข้าชม 12 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย