หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม ประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิทยา เพ็งน้อย ประธานสภาเทศบาลตำบลนางลือ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ
มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี 2562 วัน
                      ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา
                      3.1ญัญติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 09.57 น. โดย คุณ ธนกร เที่ยงพุ่ม

ผู้เข้าชม 41 ท่าน