หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม ประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายวิทยา เพ็งน้อย ประธานสภาเทศบาลตำบลนางลือ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ
มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประะานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงาานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วัน
                      ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอที่ประชุมพิจารณา
                     1.1 เรื่องปรึกษาการกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2562
                     และสมัยประชุมสภาสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2563
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.พ. 2562 เวลา 15.34 น. โดย คุณ ธนกร เที่ยงพุ่ม

ผู้เข้าชม 154 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย