หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลนางลือ
 
คำขวัญประจำตำบลนางลือ
" ถิ่นแดนสาวงาม นามระบือพันธุ์ข้าว
แหล่งมะนาวส้มแป้น หลักแสนแก้วมังกร "
พันธุ์ข้าวคุณภาพเยี่ยมและมีชื่อเสียงจากตำบลนางลือ
ที่ทำการเทศบาลตำบลนางลือ
นายอำนาจ พบพาน
ปลัดเทศบาลตำบลนางลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางลือ
นายพันท้าย จรูญวิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลนางลือ
วัดนางลือ
เทศบาลตำบล
นางลือ
1
2
3
4
5
 
 
 


โครงการบูรณาการโภชนาการเด็กปฐมวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 23 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 47 


ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ [ 22 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 46 


ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ ในการควบคุมโรค การวางมาตรการในพื้นที่ และงานขจัดความยากจน [ 20 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 44 


สำรวจสถานประกอบการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Settimg) สำหรับร้านอ [ 19 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 32 


การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำ [ 17 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 53 


ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามห [ 16 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 88 
 
  
โครงการ “หนึ่งใจ...เกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์
ศูนย์ฯ มิราเคิลออฟไลฟ์
วัดนางลือ
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ม.ค. 2554
 
คำสั่งจังหวัดชัยนาท เรื่อง การควบคุมสถานประกอบการ สถานบริการ และงดการจัดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 https://bit.ly/2WML5No
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำดับ [ 18 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 6 
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ [ 17 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 6 
 
 
 
   
   
 
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ พาคิด+พาทำ การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการองค์รวมฯ [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ฯ [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ขอแจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้ให้แก่ อปท. เดือนธ.ค.64 [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
แจ้งข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชี อปท. เดือน พ.ย.64 [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
แจ้งข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชี อปท. เดือน ตุลาคม 2564 [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีรถยนต์ เดือน ธ.ค.64 [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้ อบจ. เดือน ตุลาคม 2564 [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
(ด่วนที่สุด) การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยนาท [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
(ด่วนที่สุด) การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายหลังเทศกาลปีใหม่ [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
 
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ) กสธ. มท 0819.2/ว148  [ 18 ม.ค. 2565 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว156  [ 18 ม.ค. 2565 ]
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว139 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว155  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ....ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว154 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว149  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว147 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
รายงานข้อมูลแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในระบบสารสนเทศ กสว. มท 0820.3/ว144 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว142  [ 18 ม.ค. 2565 ]
 
 
 
 
รางวัลที่ 1 อยู่กับมังกรฟ้า 7 ใบ 42ล้าน รู้ยัง (23 ต.ค. 2564)    อ่าน 124  ตอบ 0  
ธุรกิจปังง่ายๆ ด้วยระบบ SEO กับเว็บที่มีคุณภาพอย่าง baaseo.com (22 ส.ค. 2564)    อ่าน 279  ตอบ 0  
 
 
 
 
 


จ้างหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวั [ 14 ม.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนา [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนา [ 6 ม.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงเก็บพัสดุ สำนักงานเทศบา [ 28 ธ.ค. 2564 ]

 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยนาท การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.สามง่ามพัฒนา ประชาสัมพันธ์ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วงที่ 2 [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.ชัยนาท ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง รับโอน(ย้าย)ข้าราชการองค์การบริหารส่ว [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ชัยนาท ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่ [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.ธรรมามูล ราคากลางจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพวเตอร์ จำนวน 4 รายการ [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.วังไก่เถื่อน เปิดให้บริการ Line Chatbot [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองแซง รับการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.สุขเดือนห้า จัดโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
 
ข้าวไรซ์เบอรี่
ไม้กวาดทางมะพร้าว
ไม้กวาดดอกหญ้า
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.นางลือ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การบริการประชาชน
  การเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางเกษตร
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 063-782-9693
เทศบาลตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000 โทร : 056-410-842  
จำนวนผู้เข้าชม 14,674,914 เริ่มนับ 17 ม.ค. 2554  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537เทศบาลตำบลนางลือ
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10