หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบล นางลือ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
คำขวัญประจำตำบลนางลือ
" ถิ่นแดนสาวงาม นามระบือพันธุ์ข้าว
แหล่งมะนาวส้มแป้น หลักแสนแก้วมังกร "
พันธุ์ข้าวคุณภาพเยี่ยมและมีชื่อเสียงจากตำบลนางลือ
ที่ทำการเทศบาลตำบลนางลือ
นายอำนาจ พบพาน
ปลัดเทศบาลตำบลนางลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางลือ
นายพันท้าย จรูญวิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลนางลือ
วัดนางลือ
เทศบาลตำบล
นางลือ
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
  ที่ทำการเทศบาลตำบลนางลือ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ห่าง จากตัวอำเภอ เมืองชัยนาท และจังหวัดชัยนาท ประมาณ 21 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง ประมาณ 30 นาที มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 50 ตร.กม. หรือ ประมาณ 31,250 ไร่  
 
 
ประชากรทั้งสิ้น 2,375 ครัวเรือน จำนวน 7,885 คน ประกอบด้วย
 
ชาย จำนวน 3,762 คน คิดเป็นร้อยละ 47.71
 
หญิง จำนวน 4,123 คน คิดเป็นร้อยละ 52.29
ความหนาแน่นเฉลี่ย 157.70 คนต่อตารางกิโลเมตร
 
 
  ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลนางลือ ส่วน ใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่เหมาะสำหรับการเกษตร โดย เฉพาะการทำนา เนื่องจากมีคลองชลประทานหลายสาย เกือบเต็มพื้นที่ การตั้งบ้านเรือน อยู่กันเป็นกลุ่ม ๆ และ บางส่วนตั้งอยู่ตามริมแม่น้ำท่าจีน  
 
  ราษฎรในเขตเทศบาลตำบลนางลือ มีการประกอบ อาชีพ เรียงตามลำดับมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ดังนี้  
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท  
 
 
 
เทศบาลตำบลนางลือ ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน ได้แก่
 
 
หมู่ที่   หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านนางลือ 410 438 848 252  
2   บ้านนางลือ 154 180 334 98
  3   บ้านหนองสมบัติ 272 302 574 209  
4   บ้านวังเคียน 199 225 424 151
  5   บ้านหนองกรด 106 126 232 59  
6   บ้านหนองจอก 138 175 313 98
  7   บ้านวังฉลาด 360 401 761 225  
8   บ้านหนองแค 429 514 943 277
  9   บ้านบึงเจริญ 151 158 309 95  
10   บ้านวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 196 206 402 128
  11   บ้านห้วยเดื่อ 290 288 578 166  
12   บ้านวังเคียนเก่า 273 291 564 168
  13   บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 242 269 511 130  
14   บ้านดอนตานนท์ 219 218 437 131
  15   บ้านเจริญทรัพย์ 323 332 665 188  
  รวม 3,762 4,123 7,885 2,375
 
 
 
 
เทศบาลตำบลนางลือ เดิม มีฐานะเป็นสภาตำบลนางลือ ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 องค์การบริหารส่วนตำบล มีชื่อย่อว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง โดยที่มาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และให้โอนบรรดางบประมาณทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงให้สภาตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนางลือ โดยให้มีชื่อตามตำบลที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นตั้งอยู่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลลงนามโดย นายบรรหาร ศิลปโอชา ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 "ทั้งนี้ ให้ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป" ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 113 ตอนพิเศษ 9 ง หน้า 30 (254) ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 ต่อมาได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เป็นเทศบาลตำบลนางลือ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เป็นเทศบาลตำบลนางลือ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2551 ลงนามโดย นายสุพล ฟองงาม รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
 
 
เมื่อประมาณ 150 ปีที่แล้ว (พ.ศ. 2563) ได้มีการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวสุพรรณบุรีคณะหนึ่งเนื่องจากปัญหาน้ำท่วม โดยมีแกนนำของผู้อพยพนางหนึ่งที่มีรูปร่างหน้าตาเลอโฉมชื่อว่า นางเกสร ย้ายมาเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเนินขามปัจจุบันก็ยังเกิดปัญหาน้ำท่วม จึงย้ายลงมาอยู่ที่หันคาก็ยังเกิดปัญหาน้ำท่วมเช่นเดิม จึงย้ายลงมาปักหลักฐาน ณ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลนางลือ ปัจจุบันซึ่งเป็นที่ดอน และไม่เกิดปัญหาน้ำท่วม เมื่อตั้งบ้านเรือนแล้วได้มีการสร้างวัดขึ้นชื่อว่า วัดเกสรโสพนาราม โดยนางเกสรเป็นผู้บริจาคที่ดินในการสร้างวัดแห่งนี้ จึงใช้ชื่อตามชื่อของนางเกสร ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อมาก่อนปี พ.ศ. 2500 โดยใช้ชื่อว่า วัดนางลือ ปัจจุบันเมื่อมีการสร้างบ้านเรือนย่อมมีการตั้งชื่อหมู่บ้าน ตำบล ให้มีชื่อเป็นทางการคนในชุมชนจึงเห็นว่าการที่จะใช้ชื่อบุคคลมาเป็นชื่อหมู่บ้านตำบลนั้นคงจะไม่เหมาะสม แต่ความสวยความงดงามเลื่องลือของนางเกสรนั้น จึงได้ใช้ชื่อหมู่บ้าน และตำบลว่า “นางลือ” มาจนถึงปัจจุบัน
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 063-782-9693
เทศบาลตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000 โทร : 056-410-842  
จำนวนผู้เข้าชม 23,769,800 เริ่มนับ 17 ม.ค. 2554  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537เทศบาลตำบลนางลือ
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10