ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.,ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง (มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๑) 20 เม.ย. 2554
การสำรวจข้อมูลความเสียหายในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยังไม่ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๘๕๘) 20 เม.ย. 2554
โครงการสัมมนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๘๓๓) 20 เม.ย. 2554
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้ายให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๘๔๒) 20 เม.ย. 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการ ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (มท ๐๘๐๒.๓/ว๘๕๓) 20 เม.ย. 2554
รายละเอียดการประชุม สถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ และกิจกรรม (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๑๘) 20 เม.ย. 2554
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๑ และรุ่นที่ ๑๒ (มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๒) 20 เม.ย. 2554
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๙.๔/ว๘๐๘) 20 เม.ย. 2554
การสัมมนาผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๔/ว๓๔๘๖) 19 เม.ย. 2554
การมอบอำนาจของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท ๐๘๐๒.๓/ว๔๒) [ดาวน์โหลดแบบรายงานฯ] 19 เม.ย. 2554
การมอบอำนาจของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท ๐๘๐๒.๓/ว๘๐๗) [ดาวน์โหลดแบบรายงานฯ] 19 เม.ย. 2554
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๓/ว ๘๔๔) 18 เม.ย. 2554
การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท ๐๘๐๘.๒/ว ๘๔๐) 18 เม.ย. 2554
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา โดยผ่านกระบวนการลูกเสือและเนตรนารี วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) โครงการที่ ๒ (มท ๐๘๙๓.๔/ว ๘๒๓) 18 เม.ย. 2554
แจ้งกำหนดการส่งผลงานของข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น (กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๑) (มท ๐๘๐๙.๔/๓๔๐๕) 18 เม.ย. 2554
การกำหนดแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๘๓๐) 12 เม.ย. 2554
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือก เพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย 12 เม.ย. 2554
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๐๖) 12 เม.ย. 2554
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๐๕) 12 เม.ย. 2554
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๐๑) 12 เม.ย. 2554
<< หน้าแรก... [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] ....หน้าสุดท้าย >> [530]