หารือแนวทางการปฏิบัติการเสนอโครงการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขอรับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๔๖๙) 30 พ.ย. 2553
โครงการประชุมสัมมนาและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๔๓๔) 30 พ.ย. 2553
เลื่อนกำหนดการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งงที่ ๓/๒๕๕๓ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๒/ว ๖๓๗) 29 พ.ย. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท ๐๘๐๓/ว ๒๔๖๖) 29 พ.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ 1 - 6 29 พ.ย. 2553
โครงการ The Rockefeller Bellagio Residency Program (มท๐๒๐๔.๑/ว๑๐๗๗) 26 พ.ย. 2553
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ (มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๔๕๑) 25 พ.ย. 2553
สรุปผลการตรวจสอบการคลัง อปท. (มท ๐๘๐๕/ว ๒๔๔๐) 25 พ.ย. 2553
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณเงินกันไว้เหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๓ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) เดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๕/ว ๒๔๔๑) 25 พ.ย. 2553
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในเขตพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๓/ว ๒๔๓๒) 25 พ.ย. 2553
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ การบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๔๑๗) 25 พ.ย. 2553
การซักซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่ที่มีการติดตั้งระบบเติอนภัยสาธารณะ (หอเตือนภัย) ในบริเวณ ๖ จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๔๔๗) 25 พ.ย. 2553
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๔๔๓) 24 พ.ย. 2553
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๑.๒/ว ๑๑๐๗) 24 พ.ย. 2553
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๑.๒/ว ๑๑๐๘) 24 พ.ย. 2553
การรายงานแบบรายงานการปรับเกลี่ยงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลัก ประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และแบบรายงานผลการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือ ทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๔๓๐) 23 พ.ย. 2553
ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน สงเคราะห์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ และรเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของอบต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง (มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๔๒๕) 23 พ.ย. 2553
ขยายเวลาลงนามในสัญญาโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๔๓๖) 23 พ.ย. 2553
การเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๙ (มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๔๓๕) 23 พ.ย. 2553
ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของอบต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง (มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๔๒๕) 23 พ.ย. 2553
<< หน้าแรก... [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] ....หน้าสุดท้าย >> [510]