การปรับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๗/ว๔๐๒๕) 23 ก.ย. 2554
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง (มท ๐๘๐๘.๕/๒๐๐๑) 23 ก.ย. 2554
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๔๐๐๒) 23 ก.ย. 2554
คำสั่งแต่งตั้งนายพระนาย สุวรรณรัฐ ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท ๐๒๐๒.๓/ว๓๙๘๐) 23 ก.ย. 2554
ซักซ้อมการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ด่วน ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๐๐๖) 23 ก.ย. 2554
การจัดสรรเงินเหลือจ่ายของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๕๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๙๗๘) 23 ก.ย. 2554
เรียนเชิญส่งผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลร่วมการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนนานาชาติ ระดับ ๑ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๐๐๐) 23 ก.ย. 2554
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๑) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๙๘๗) 22 ก.ย. 2554
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๑) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๙๘๗) 22 ก.ย. 2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๙๙๔) 22 ก.ย. 2554
แจ้งให้จังหวัดตรวจสอบงบประมาณรายการโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๙๙๓) 22 ก.ย. 2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๙๙๑) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 21 ก.ย. 2554
ข่าว สน.บค. เรื่อง การปรับเพิ่มเงินเดือนและค่าตอบแทนนายก รองนายก เลขานายก ที่ปรึกษานายก ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล และ อบต.) 20 ก.ย. 2554
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรองเงินแบบมีหนี้ผูกพัน (ประเภท CX) ผ่าน GFMIS Web Online (มท ๐๘๐๓/ว๑๙๗๖) 20 ก.ย. 2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๙๗๒) 20 ก.ย. 2554
การสำรวจ รวบรวมข้อมูลความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ (วิทยุสื่อสาร สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๑๙๗๗) 20 ก.ย. 2554
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Public Administration และ Public Policy ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของสำนักงาน ก.พ. (มท ๐๘๑๐.๔/ว๕๓, ว๑๙๐๓) 20 ก.ย. 2554
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (โครงการบำเหน็จค้ำประกัน) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๙๕๗) 19 ก.ย. 2554
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (มท ๐๘๐๙.๙/ว๘) 19 ก.ย. 2554
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๒๔๗) 19 ก.ย. 2554
<< หน้าแรก... [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] ....หน้าสุดท้าย >> [556]