การใช้งบประมาณสมทบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๖๖) 2 ก.พ. 2555
แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการฝึกอบรมเพื่อทบทวนการปฎิบัติงานในระบบบัญชี e-LAAS ของหนังสือราชการ สถ. ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๖๕๘ 1 ก.พ. 2555
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ (มท ๐๘๐๒.๓/ว๒๕๑, ว๑๓) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 1 ก.พ. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๗๒) 1 ก.พ. 2555
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและประเมินบุคคลจากผู้ที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นตามผลการสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 1 ก.พ. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา) (มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๖๑) 31 ม.ค. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์) (มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๖๒) 31 ม.ค. 2555
หารือกรณีภาระหนี้เงินกู้ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ (องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก่ำ) (มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๔๙) 31 ม.ค. 2555
การอยู่เวร รปภ.สถ.และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๕๕ 31 ม.ค. 2555
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีการเบิกจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน (มท ๐๘๐๘.๔/ว๒๒๘) 31 ม.ค. 2555
โครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๕ (มท ๐๘๙๓.๒/ว๒๕๔) 31 ม.ค. 2555
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๒.๔/ว๒๔๓) [เอกสารแนบฯ] 30 ม.ค. 2555
แนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๒/ว๒๔๘) 30 ม.ค. 2555
แจ้งสถานที่ฝึกอบรมสำหรับรุ่นที่ ๑-๒ ตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่นในเว็บไซต์ (มท ๐๘๙๐.๔/ว๒๕๐) 30 ม.ค. 2555
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทศวรรษที่สอง (มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๐๐) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 30 ม.ค. 2555
การปลอมแปลงหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๓๕) 27 ม.ค. 2555
รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล แทนตำแหน่งที่ว่าง (มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๐) 27 ม.ค. 2555
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๓๔๖) 27 ม.ค. 2555
แนวทางการจัดทำกระดาษทำการเพื่อปรับปรุงบัญชีนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๓๓) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ม.ค. 2555
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 27 ม.ค. 2555
<< หน้าแรก... [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] ....หน้าสุดท้าย >> [579]