รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 28 ม.ค. 2554
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน ก.พ.๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๓๐) 27 ม.ค. 2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน(อสม.)งวดที่ ๒(ม.ค.-มี.ค. ๒๕๕๔)(ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๐๘.๒/๗๒๘-๘๐๒) [บัญชีรายละเอียดฯ] 27 ม.ค. 2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท ๐๘๐๓/ว๒๒๓) 27 ม.ค. 2554
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๒/ว๒๘,ว๒๗) 27 ม.ค. 2554
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (มท ๐๘๑๒/ว๒๑๘) [เอกสารแนบ] 27 ม.ค. 2554
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ (มท ๐๘๐๓/ว๑๓) 27 ม.ค. 2554
การรายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ ๑ (มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๑๙) 26 ม.ค. 2554
หารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ เรื่อง การเข้าชื่อและลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๔/ว๒๐๘) 26 ม.ค. 2554
การจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีและงบการเงินนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ (มท ๐๘๐๓/ว๑๗๔) 25 ม.ค. 2554
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รุ่นที่ ๑๗ - รุ่นที่ ๒๐ (มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๗๐, ว๒๐๗๒) [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ ๑๗-๒๐] 25 ม.ค. 2554
ซักซ้อมแนวทางการจ้างพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มท ๐๘๐๙.๙/ว๒) 25 ม.ค. 2554
ทุนอบรมครูญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๒๐๕) 25 ม.ค. 2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ ๒ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๕๕๓-๖๒๓, ๖๒๔-๖๒๗) [บัญชีจัดสรรฯ] 25 ม.ค. 2554
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๒/ว๒๒) 25 ม.ค. 2554
ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งมีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก) 25 ม.ค. 2554
การกำหนดนโยบายกระทรวงมหาดไทยเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด (มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๖๗) 25 ม.ค. 2554
ข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษาในศาสนสถาน (มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๗๖) 25 ม.ค. 2554
แจ้งขอความร่วมมือ อปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัดจัดส่งลูกเสือ/เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันและร่วมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย ปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๖๙) 24 ม.ค. 2554
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลจำนวนชุมชนและหมู่บ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๔๖) 24 ม.ค. 2554
<< หน้าแรก... [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] ....หน้าสุดท้าย >> [517]