การประชุมหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0809.2/ว 236) 2 ก.ย. 2553
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 36 (มท 0807.3/ว 1741) 2 ก.ย. 2553
ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 35 (เพิ่มเติม) ( มท 0807.3/ว 1726) 1 ก.ย. 2553
การฝึกอบรมคอฝพิวเตอร์หลักสูตรคอมพิวเตอร์ประจำเดือนกันยายน ประจำปี 2553 (เพิ่มเติม) (มท 0807.3/ว 1735) 1 ก.ย. 2553
การเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ (ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว 231) 1 ก.ย. 2553
การขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ข้อ 12 (มท 0891.3/ว 1711) 31 ส.ค. 2553
การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม) (มท 0809.3/ว 228) 31 ส.ค. 2553
หารือการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (มท 0891.3/ว 1712) 31 ส.ค. 2553
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับ ชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) (เยียวยา) (มท 0809.4/ว 1695,มท 0809.4/ว 1678) 31 ส.ค. 2553
แนวทางเร่งรัดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (มท 0891.3/ว 1702) 30 ส.ค. 2553
การประชุมโครงการสัมมนาเรื่อง อนาคตสังคมไทยกับงานด้านสวัสดิการสังคม (มท 0891.3/ว 1701) 30 ส.ค. 2553
เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (มท 0801.5/ว 1053) 30 ส.ค. 2553
การนับระยะเวลาทรัพย์หลุดจำนำ (มท 0801.5/ว 1054) 30 ส.ค. 2553
การรายงานผลการดำเนินการของผู้รับมอบอำนาจ (มท 0802.3/ว1699) [เอกสารแนบ] 27 ส.ค. 2553
แจ้งการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับวินัยของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2554 (มท 0809.6/ว1692) [ข้อมูลตามที่แนบ] 26 ส.ค. 2553
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2553 และการขยายเวลาเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2553 (มท 0808.2/ว1686) 26 ส.ค. 2553
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว1689) 26 ส.ค. 2553
ขอให้แจ้งข้อมูลเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1691) 26 ส.ค. 2553
ขอกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในเทศบาล (มท 0809.5/ว223) 26 ส.ค. 2553
การสัมมนาเรื่อง คุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว2580) 26 ส.ค. 2553
<< หน้าแรก... [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] ....หน้าสุดท้าย >> [493]