แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง (มท 0803/ว1309) [บัญชีรายชื่อฯ] 9 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 60 (มท 0807.3/ว1262) 9 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 2 (มท 0807.3/ว1272) 9 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้อบรมหลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 28 (มท 0807.3/ว1266) 9 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้อบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 20 (มท 0807.3/ว1264) 9 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้อบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข รุ่นที่ 9 (มท 0807.3/ว1267) 9 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้อบรมหลักสูตรประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 16 (มท 0807.3/ว1263) 9 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้อบรมหลักสูตรรองนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 18 (มท 0807.3/ว1261) 9 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้อบรมหลักสูตรรองนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 18 (มท 0807.3/ว1261) 9 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 1 (มท 0807.3/ว1285) 9 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้อบรมหลักสูตรประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 15 (มท 0807.3/ว1258) 9 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 38 (มท 0807.3/ว1260) 9 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 33 (มท 0807.3/ว1259) 9 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเลขานุการสภา อปท. รุ่นที่ 15 (มท 0807.3/ว1257) 9 ก.ค. 2553
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 22-23 9 ก.ค. 2553
ขอส่งเอกสารเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ (มท 0891.3/ว1301) 9 ก.ค. 2553
คำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ให้ข้าราชการช่วยราชการและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 9 ก.ค. 2553
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือตำแหน่ง พ.ศ.2553, กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 ,วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554 (มท 0802.3/ว1298) 9 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยฯ (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 5/2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว1254) [บัญชีรายชื่อฯ] 9 ก.ค. 2553
ขอให้รายงานข้อมูลอัตราเงินเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว175) 8 ก.ค. 2553
<< หน้าแรก... [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] ....หน้าสุดท้าย >> [483]