ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 17 มี.ค. 2554
การคัดเลือกผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๖๐๓) 17 มี.ค. 2554
การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๖๓๐) 17 มี.ค. 2554
ขอความร่วมมือท้องถิ่นจังหวัดในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกครูสอนดี เด่นและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๖๒๒) 16 มี.ค. 2554
การส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดความเสียหาย (มท ๐๘๐๘.๔/ว๑๐๓๓) 16 มี.ค. 2554
ขอเชิญองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างคู่มือแนวทาง การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว (มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๑๙) 16 มี.ค. 2554
กำหนดการส่งผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๖๑๘) 16 มี.ค. 2554
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหาร อปท. ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ดีเด่นด้านการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๓ 16 มี.ค. 2554
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวันท้องถิ่นไทย ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ วัดช่องลมและวัดแหลมสุวรรณาราม ท่าฉลอม สมุทรสาคร 16 มี.ค. 2554
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๙) 16 มี.ค. 2554
การสำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคร้ายแรงเรื้อรัง (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๕) 16 มี.ค. 2554
การรับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๖/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๖๐๕) 15 มี.ค. 2554
ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งมีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 15 มี.ค. 2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท ๐๘๐๓/ว๕๗๙) 15 มี.ค. 2554
การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (มท ๐๘๐๒.๓/ว๖๐๗) 15 มี.ค. 2554
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๕๗๖) [บัญชีรายชื่อฯ] 15 มี.ค. 2554
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๕๔๖) 15 มี.ค. 2554
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ) ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีของทุกจังหวัด มาตั้งจ่าย ณ ส่วนกลาง (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๕๙๘) 15 มี.ค. 2554
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๒/ว๖๙) 14 มี.ค. 2554
ซักซ้อมแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) สำหรับพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มท ๐๘๐๙.๙/ว๓) 14 มี.ค. 2554
<< หน้าแรก... [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] ....หน้าสุดท้าย >> [525]