ขอเชิญประชุมเพื่อตรวจติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๐๔๓) 24 พ.ค. 2554
การสำรวจรายชื่อนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร สถ. กับท้องถิ่นจังหวัด (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๕๑) 24 พ.ค. 2554
ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง สถ. พร้อมร่วมมือเลือกตั้ง ส.ส. ให้ อปท. สนับสนุนและต้องวางตัวเป็นกลาง 23 พ.ค. 2554
กรณีจังหวัดพัทลุงหารือแนวทางปฏิบัติเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๐๓๖) 23 พ.ค. 2554
หารือรายได้ตามหลักเกณฑ์การกำหนดเทศบาลขนาดกลาง (มท ๐๘๐๙.๒/ว๗๐) 23 พ.ค. 2554
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๐๔๐) 23 พ.ค. 2554
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๕๐) 23 พ.ค. 2554
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อย้ายเปลี่ยนตำแหน่งในประเภทวิชาการในระดับเดียวกัน(ตำแหน่งนิติกร) การแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการ และการให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (มท ๐๘๐๒.๓/ว๑๐๓๒) 20 พ.ค. 2554
การปฏิบัติในเรื่องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS(ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๐๓๔) 20 พ.ค. 2554
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๓๑) 20 พ.ค. 2554
ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง สถ.มอบเวชภัณฑ์สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนฯ บ้านเฟื่องฟ้า ในวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาล 19 พ.ค. 2554
การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (มท ๐๘๑๔/ว๑) 19 พ.ค. 2554
การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ (มท ๐๘๐๒.๒/ว๘๔, ว๔๐) 19 พ.ค. 2554
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๙ - รุ่นที่ ๑๐ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๐๑๒, ว๑๐๑๓) [รายชื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2554 รุ่นที่ 9] [รายชื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2554 รุ่นที่ 10] 18 พ.ค. 2554
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๔๗) 18 พ.ค. 2554
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๔๖) 18 พ.ค. 2554
การประชาสัมพันธ์ ข้าราชการท้องถิ่นมีศักดิ์ศรี ไม่ซื้อซี ไม่ขายตำแหน่ง (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/๔๒๓๒) 18 พ.ค. 2554
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว๑๐๑๔) 18 พ.ค. 2554
รายชื่อผู้เข้ารับอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๐ และรุ่นที่ ๑๑ (มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๗) [บัญชีรายชื่อ ฯ และกำหนดการ ฯ] 12 พ.ค. 2554
การขอความร่วมมือจังหวัดจัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๑.๓/๔๑๕๔) 12 พ.ค. 2554
<< หน้าแรก... [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] ....หน้าสุดท้าย >> [535]