การรวบรวมผลงานดีเด่น (Best Practices) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ในด้านการป้องกันแะแก้ไขปัญหายาเสพติด (มท 0801.3/1219) 5 ก.ค. 2553
การแอบอ้างการได้รับการสนับสนุนจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เชิญชวนผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น รวมทั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว1235) 2 ก.ค. 2553
ชี้แจงซักซ้อมแนวทางการประเมินค่างานกำหนดตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดเป็นอำนวยการระดับสูง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว1236) 2 ก.ค. 2553
การรายงานผลการดำเนินการของผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (แบบรายงานฯ ใหม่)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.3/ว1234) [แบบรายงานฯ] 2 ก.ค. 2553
แบบสำรวจข้อมูลประกอบการประเมินค่างานตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด (มท 0802.4/ว1231) 2 ก.ค. 2553
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1230) 2 ก.ค. 2553
การแอบอ้างชื่อผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการขอรับ สนับสนุนเงินเพื่อเป็นค่าบัตรแข่งขันกอล์ฟเพื่อการกุศล (มท 0801.2/ว1104) 1 ก.ค. 2553
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2553 (กรกฎาคม-กันยายน 2553)(มท 0810.3/ว1124) 1 ก.ค. 2553
หลักสูตรการเรียนการสอนการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0893.2/ว1913) 1 ก.ค. 2553
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1218) 1 ก.ค. 2553
การสำรวจข้อมูลข้าราชการ สถ. ที่ประสงค์ขอย้ายเปลี่ยนตำแหน่งในประเภทตำแหน่งและระดับเดียวกัน (มท 0802.3/ว255) 1 ก.ค. 2553
การรายงานผลการดำเนินการของผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0802.3/ว254) [แบบรายงานฯ] 1 ก.ค. 2553
การรายงานผลการดำเนินการของผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0802.3/ว1220) [แบบรายงานฯ] 1 ก.ค. 2553
ขอทราบแนวทางปฏิบัติในการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว1212) 1 ก.ค. 2553
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (มท 0891.3/ว1171) 1 ก.ค. 2553
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2553 (มท 0809.4/ว1210) 30 มิ.ย. 2553
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียนร่วมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ฝันเราเท่ากัน และโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ดูแลเด็กปฐมวัย โดยผ่านกระบวนการลูกเสือและเนตรนารี วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C)(ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1203) 30 มิ.ย. 2553
สอบถามการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว1201) 30 มิ.ย. 2553
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ (มท 0809.4/ว1196) 30 มิ.ย. 2553
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน ก.ค.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว358) 28 มิ.ย. 2553
<< หน้าแรก... [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] ....หน้าสุดท้าย >> [481]