การสอบถามความคิดเห็นกรณีการจ่ายเงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๓๐๔) 3 พ.ย. 2553
แจ้งรายละเอียดทำหนดการอบรม โครงการ หนึ่งใจ...ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย (ด่วนมาก มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๒๙๙) 3 พ.ย. 2553
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๒/ว ๒๒๙๗) 3 พ.ย. 2553
การเปิดงวดเพื่อบันทึกและปรับปรุงบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (มท ๐๘๐๓/ว ๗๙) 3 พ.ย. 2553
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๓ (มท ๐๘๐๘.๒/๑๑๘๒๙-๑๑๘๙๒) 2 พ.ย. 2553
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (มท ๐๘๐๓/ว ๒๒๘๓) 2 พ.ย. 2553
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๓-มีนาคม๒๕๕๔) (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒ / ๑๑๙๙๒-๑๒๐๖๖) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 2 พ.ย. 2553
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยที่มีผลกระทบต่อโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด มท ๐๙๘๓.๒/ว ๒๒๘๗) 1 พ.ย. 2553
รายละเอียดประกอบยอดคงค้างในรายงานการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ (มท ๐๘๐๓/ว ๒๒๘๕) 1 พ.ย. 2553
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ ๑ (เดือน ต.ค. ๒๕๕๓ - มี.ค. ๒๕๕๔) (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒/ ๑๑๙๐๒-๑๑๙๗๖) [บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ] 1 พ.ย. 2553
การจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (USO NET) (มท ๐๘๐๖/ว ๒๒๘๖) 1 พ.ย. 2553
การประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น (กรณีเยียวยา) (มท 0809.4/ว 2275) 1 พ.ย. 2553
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๓ (มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๒๗๙) [บัญชีรายชื่อฯ] 1 พ.ย. 2553
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถินชำนาญการ 29 ต.ค. 2553
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้ง เข้าสู่ตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) 29 ต.ค. 2553
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๓๕๘) 29 ต.ค. 2553
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวและภัยแล้ง (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๒/ว ๒๒๗๔) 29 ต.ค. 2553
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตลูกทุ่ง รวมใจฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๑.๓/ว ๕๘๔) 29 ต.ค. 2553
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ไตรมาสที่ ๑) (มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๗๐๑-๑๑๗๗๕) [บัญชีรายละเอียดฯ] 29 ต.ค. 2553
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ (ด่วนมาก มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๓๓๙) 29 ต.ค. 2553
<< หน้าแรก... [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] ....หน้าสุดท้าย >> [505]