โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับ ชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ (มท 0809.4/ว727) 12 เม.ย. 2553
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2553 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว655) 12 เม.ย. 2553
การดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลบรรจุใหม่ (เพิ่มเติม)(มท 0809.4/ว723) 12 เม.ย. 2553
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (มท 0808.5/ว726) 12 เม.ย. 2553
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเบี้ยยังชีพ (มท 0891.3/ว708) 12 เม.ย. 2553
การประกาศหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของการฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0802.4/ว724) 12 เม.ย. 2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ 4 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.6/ว715) [บัญชีรายชื่อฯ] 9 เม.ย. 2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ 21 (หลักสูตร 7 วัน)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว714) [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ] 9 เม.ย. 2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว713) [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ] 9 เม.ย. 2553
ขออนุมัติยุบรวมจำนวนรุ่นการอบรม (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว705) 9 เม.ย. 2553
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)(มท 0893.2/ว699) 9 เม.ย. 2553
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาระดับสากลของครูปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว710) 9 เม.ย. 2553
แนวทางการทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี (มท 0893.4/ว640) 9 เม.ย. 2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว689 9 เม.ย. 2553
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2553) (มท 0802.2/ว696) 8 เม.ย. 2553
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรคณะกรรมการการสอบสวน ประจำปี 2553 (มท 0809.6/ว558) [บัญชีรายชื่อฯ] 8 เม.ย. 2553
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2553) (มท 0802.2/ว696) 8 เม.ย. 2553
ให้ผู้ประสานงานและผู้ช่วยผู้ประสานงานเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ เข้าประชุมเพื่อปฐมนิเทศฯ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว692) 8 เม.ย. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 32 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว136) 8 เม.ย. 2553
การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนด (มท 0809.4/ว691) 8 เม.ย. 2553
<< หน้าแรก... [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] ....หน้าสุดท้าย >> [466]