แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 60 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว1411) 29 ก.ค. 2553
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (มท 0802.3/ว1436) 29 ก.ค. 2553
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (มท 0802.3/ว302) 29 ก.ค. 2553
รายงานผล/แผนการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1431) 29 ก.ค. 2553
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้ง เข้าสู่ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ 29 ก.ค. 2553
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือ ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2553 29 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 35 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว1412) 29 ก.ค. 2553
ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี 2553-2554 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/7250) 29 ก.ค. 2553
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัดและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศเพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว1415) 29 ก.ค. 2553
ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการสัมมนามาตรฐานกลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1413) 28 ก.ค. 2553
การดำเนินโครงการธงไตรรงค์ ธำรงไทย และโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ ประจำปี พ.ศ.2553 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว7251) 28 ก.ค. 2553
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามเร่งรัดและการรายงานผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1425) 28 ก.ค. 2553
รายงานเรื่องร้องเรียนในระบบ Electronic Form (ด่วนมาก ที่ มท 0804.1/ว1419) 28 ก.ค. 2553
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน ส.ค. 2553 (มท 0801.3/ว396) 23 ก.ค. 2553
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ก.กลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น 23 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว1395) 23 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ 5-6 (มท 0809.6/ว1359) [บัญชีรายชื่อฯ] 23 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง (มท 0803/ว1309) [บัญชีรายชื่อฯ] 23 ก.ค. 2553
เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากรในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 23 ก.ค. 2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2553 ให้แก่ อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว1401) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 22 ก.ค. 2553
<< หน้าแรก... [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] ....หน้าสุดท้าย >> [486]