การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ละครั้ง ในวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการต่อรองราคา กรณีมีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียวหรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา ด่วนที่สุด มท 0803/ว2101 10 ส.ค. 2555
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 มท 0893.2/ว2041 10 ส.ค. 2555
โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 7 พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด มท 0893.2/ว2017 10 ส.ค. 2555
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบ้าน วัด โรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล ด่วนที่สุด มท 0893.2/ว2088 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 ส.ค. 2555
คู่มือการบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS มท 0803/ว2098 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 ส.ค. 2555
การดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการคุรุสภา ด่วนที่สุด มท 0809.9/ว2099 10 ส.ค. 2555
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139 ด่วนที่สุด มท 0803/ว2087 9 ส.ค. 2555
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 138 ด่วนที่สุด มท 0803/ว2085 9 ส.ค. 2555
แนวทางในการแก้ไขสัญญาจ้างเหมาบริการกรณีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง ด่วนที่สุด มท 0803/ว2086 9 ส.ค. 2555
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2553 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) มท 0809.4/ว2090 9 ส.ค. 2555
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2555 มท 0809.4/ว2089 9 ส.ค. 2555
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2555 มท 0801.2/ว251 9 ส.ค. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2555 มท 0801.2/ว250 9 ส.ค. 2555
การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ด่วนมาก มท 0893.4/ว2054 9 ส.ค. 2555
ขอเชิญประชุมชี้แจงการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS Web Online ก่อนสิ้นงบประมาณ พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2077 9 ส.ค. 2555
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ มท 0893.3/ว2076 [บัญชีรายชื่อฯ] 8 ส.ค. 2555
การเลื่อนระดับให้แก่ข้าราชการตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็น ระดับ 10 กรณีพิเศษ มท 0809.2/ว112 8 ส.ค. 2555
การจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดผลเคมีแห้งแรงดันสูงและพัสดุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ด่วนมาก มท 0808.2/ว3655 8 ส.ค. 2555
การบริหารโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว2069, ว2070 8 ส.ค. 2555
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 6/2555 มท 0801.2/ว246 8 ส.ค. 2555
<< หน้าแรก... [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] ....หน้าสุดท้าย >> [617]