ตอบข้อหารือการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2004) 1 ต.ค. 2553
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 4 (ที่ มท 0807.3/ว 1980) 30 ก.ย. 2553
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 29 (ที่ มท 0807.3/ว 1983) 30 ก.ย. 2553
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างตารางคำนวณขั้นสูง (Advance Excel) รุ่นที่ 10 (ที่ มท 0807.3/ว 1985) 30 ก.ย. 2553
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และตัดสินใจสำหรับ อปท. รุ่นที่ 1 (ที่ มท 0807.3/ว 1984) 30 ก.ย. 2553
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้สถิติเพื่อการสำรวจ และวิจัย รุ่นที่ 1 (ที่ มท 0807.3/ว 1986) 30 ก.ย. 2553
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้แผนผังความคิด (Mind Map) ในการทำงานและการบริหาร รุ่นที่ 1 (ที่ มท 0807.3/ว 1979) 30 ก.ย. 2553
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการวางแผนสำหรับนักวิชาการ และนักการศึกษา รุ่นที่ 1 (ที่ มท 0807.3/ว 1982) 30 ก.ย. 2553
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานพัสดุ รุ่นที่ 19 (ที่ มท 0807.3/ว 1981) 30 ก.ย. 2553
เลื่อนการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์โปรแกรม Dream Weaver รุ่นที่ 10 (ที่ มท 0807.3/ว 2003) 30 ก.ย. 2553
เลื่อนการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการผลิตสื่อผสม (มัลติมีเดีย) เพื่อการประชาสัมพันธ์และนำเสนอ (Flash) รุ่นที่ 1 (ที่ มท 0807.3/ว 2002) 30 ก.ย. 2553
เลื่อนการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์กับโปรแกรมสำนักงานขั้นสูง รุ่นที่ 7 (ที่ มท 0807.3/ว 2001) 30 ก.ย. 2553
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 386/2553) 30 ก.ย. 2553
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 383/2553) 30 ก.ย. 2553
การประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2553 (ที่ มท 0809.4/ว 1991) 30 ก.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ที่ มท 0807.3/ว 316) 30 ก.ย. 2553
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการเกษตร รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2554 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว 315) 30 ก.ย. 2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/10537) 30 ก.ย. 2553
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินการรับฟังความคิดเห็น และการตอบสำรวจความคิดเห็นเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในประเด็นตามมติ คณะรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด มท 0808.3/10580) 29 ก.ย. 2553
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 (ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว 1973) 29 ก.ย. 2553
<< หน้าแรก... [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] ....หน้าสุดท้าย >> [499]