เทศบาล,โรงเรียน,สถานีอนามัย,ตำรวจ ถ่ายรูปร่วมกัน
 
โครงการ "การแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียน  
 

              ปัจจุบันพบว่า  การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่น
เป็นสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  จากการสำรวจพบว่า
อายุการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ มารดาวัยรุ่น
อายุต่ำกว่า 20 ปี  มีร้อยละ 19.2 ของการคลอดทั้งหมด หรือประมาณ150,000 คนต่อปี นอกจากนี้ยังพบว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบมากที่สุดคือ  โรคหนองใน หนองในเทียม ซิฟิลิส กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง และแผลริมอ่อน ทั้งนี้ โรคหนองในเป็นตัวบ่งชี้การแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่นำไปสู่การแพร่ระบาดของโรคเอดส์
               เทศบาลตำบลนางลือ  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์  จึงได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียนขึ้น  เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและเกิดความตระหนักในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมในเรื่องเพศ

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.พ. 2554 เวลา 14.44 น. โดย คุณ ชนะจิต บุญตีระเจริญ

ผู้เข้าชม 5914 ท่าน

นายกเทศมนตรีตำบลนางลือ ประธานในพิธี
คุณหมอ คุณครู ตำรวจ ก็มาร่วมงาน
ลงทะเบียน...กันแต่เช้า
วิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
น้องๆ ให้ความร่วมมือกับกิจกรรม
นักวิชาการศึกษา มอบของรางวัลให้น้องที่ร่วมตอบคำถาม
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย