ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และคำแนะนำเรื่อง "การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนฯ"  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

จากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของกรมควบคุมโรค ณ วันอังคารที่ 21 พ.ค. 2556 พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 33,155 ราย เสียชีวิต จำนวน 37 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 51.74 ต่อแสนประชากร และอัตราป่วยตายร้อยละ 0.11 และพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3.3 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2555 ซึ่งผู้ป่วยตายส่วนใหญ่ร้อยละ 50 เป็นเด็กอายุระหว่าง 0-14 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน เทศบาลตำบลนางลือจึงประชาสัมพันธ์คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชนทราบและปฎิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัยต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.ค. 2556 เวลา 15.03 น. โดย คุณ บัณฑิตา ยาทุมานนท์

ผู้เข้าชม 929 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย